Kantýna Háje

GDPR - Ochrana osobních údajů

GDPR - Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Kateřina Topolová, se sídlem Benkova 1691/23, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 02060892, stane správcem Vašich osobních údajů.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@kantynahaje.cz nebo na sídlo naší společnosti: Kateřina Topolová, Benkova 1691/23, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob.

Rádi bychom Vás ujistili, že Kateřina Topolová, se sídlem Benkova 1691/23, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 2060892, věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými firemními pravidly a standardy.

Veškeré údaje, které Kateřina Topolová shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě spolupracujících firem, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů. Kateřina Topolová jako správce pro ochranu osobních údajů, disponuje rozsáhlými znalostmi o ochraně osobních údajů a jeho úkolem je dohled nad souladem s GDPR. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu info@kantynahaje.cz.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména odesilatelích a adresátech, a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)      Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel.
b)      Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa.
c)      Údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o zboží a objednávkách, které jste si u nás Vy nebo Vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a)      bez vašeho souhlasu na základě Vaší poptávky po našich službách nebo zboží, případně na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.
b)      na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou smlouvu či u nás objednáte službu nebo zboží. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste poptávajícím nebo objednatelem zboží, které je u nás objednáno, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši provozovnu.

Účely zpracování

Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte zboží či službu na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, pak za účelem plnění této smlouvy, Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách.

To, že tyto údaje použijeme za účelem dodání zboží nebo služby nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:

a)  Abychom s vámi mohli o k dané objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení;
    pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby. V této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim dalším partnerům a spolupracujícím firmám.
b)  V souvislosti s reklamací.
c)  V souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba)

  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

  • nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Pokud jste adresátem objednaného zboží, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

  • Na základě našeho oprávněného zájmu za účelem dodání a sledování zásilky vč. zpřístupňování informací na našem webu a komunikace s vámi ohledně zboží a jeho doručení, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s naším zákazníkem.

  • Na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky.

  • Za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

  • Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Proti zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku. Pokud navštívíte náš web - Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve Vašem prohlížeči.


 
Datum poslední revize 31.05.2023